suomi

Lähihoitaja, verkkokoulutus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitajan työ on ihmisläheistä ja työskentely tapahtuu osana moniammatillista työryhmää. Lähihoitajalta edellyttää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä joustavuutta. Lähihoitajan työ on kokonaisvaltaista hoitamista, terveyden edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä, sairaan ihmisen hoitoa ja tukemista, kuntoutusta sekä kuolevan potilaan ja omaisten tukemista. Työskentely apua tarvitsevien ihmisten lähellä on sekä palkitsevaa, että henkisesti ja fyysisesti raskasta. Tällä hetkellä lähihoitajien työllisyysnäkymät ovat erinomaiset ja heistä on jopa pulaa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi sairaaloiden tai terveyskeskusten eri osastoilla, vanhainkodeissa, kotisairaanhoidossa tai hoitolaitoksissa. Lähihoitajan palkka on noin 2400-2700 €/kk.

Lähihoitajan koulutuksesta saat vankan ammattitaidon ja hyvät työllistymismahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalle. Edupoli on kouluttanut terveydenhoidon ammattilaisia jo kahdenvuosikymmenen ajan. Kouluttajiemme ammattitaito, opetusmetodimme, opetustilamme sekä työharjoitteluverkostomme ovat tekijöitä, josta olemme saaneet erinomaisia palautteita, sekä kiitosta työorganisaatioilta. Kouluttaudu alalle, josta eivät työt lopu!

Vammaistyössä työskentelevä lähihoitaja tukee ja ohjaa vammaisia päivittäisissä toiminnoissa ja kodinhoidossa. Työskentelet yksilökeskeistä toimintatapaa noudattaen, mahdollistat asiakkaan omat valinnat ja päätöksenteon sekä tuet asiakkaan osallisuutta. Työssäsi neuvot ja autat asiakastasi vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja etuisuuksien hakemisessa sekä järjestät hänelle mielekästä toimintaa. Haasteellinen työsi edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata erilaisuutta. Työpaikkasi voi olla asumisyksikössä, palvelutalossa, perhekodissa, työ- ja toimintakeskuksessa tai vammaisten kuntoutusyksikössä.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille aikuisille joilta puuttuu sosiaali- ja terveysalan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa. 


Koulutuksen sisältö
Tutkinnon perusteet ovat muuttumassa vuoden 2018 aikana joten koulutuksen sisältöihin saattaa tulla muutoksia.
 
Kasvun tukeminen ja ohjaus
 • asiakkaan arvot ja kulttuuritaustat
 • eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvu ja kehitys
 • suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatus ja ohjaus
 • asiakkaan kasvun, kehityksen, terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa
 • ohjausmenetelmät
 • sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteet, säädökset ja lait
 • oman toiminnan arviointi
 • ICT-taidot ja dokumentointivälineet
 • työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeet
 • työssäoppiminen päivätoiminnassa tai palvelutalossa

Hoito ja huolenpito

 • lääkehoito ja lääkelaskenta
 • asiakkaan havainnointi
 • asiakkaan toimintakyky, sairaudet ja tartuntataudit
 • hoitotoimenpiteet ja aseptiikka
 • kirjaaminen
 • apuvälineet ja teknologia
 • voimavaralähtöinen hoitotyö
 • laatusuositukset ja eettinen toiminta
 • erityisruokavaliot
 • ergonomia
 • työssäoppiminen perushoidossa esim. vuodeosastolla

Kuntoutumisen tukeminen

 • kuntoutujalähtöinen suunnitelma
 • eri-ikäisten kuntoutujien ohjaaminen
 • toimintaympäristön laatusuositukset ja omavalvontasuunnitelman noudattaminen
 • ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä
 • selkokieli ja puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
 • toimintakykyä ja kuntoutumista edistävä työote
 • erilaisten kuntoutujien päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja motivointi
 • terveyden ja hyvinvoinnin riskit ja haitat
 • terveysliikunta, viriketoiminta ja yhteisöllisyyden hyödyntäminen
 • apuvälineiden käytön ohjaus, huolto ja kuntoutumista tukeva teknologia
 • palvelujärjestelmä ja alan säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
 • moniammatillinen työ ja verkostot
 • työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeet sekä tapaturmien ehkäisy
 • työssäoppiminen päivä/työtoiminnassa, palvelutalossa ja ryhmäkodissa
Vammaistyö
 • Työntekijänä vammaistyössä ja moniammatillisessa verkostossa toimiminen
 • Palvelujärjestelmä
 • Toimintakyvyn arviointi
 • Vammaisuuden muodot
 • Hermosto ja aistijärjestelmä
 • Aistivammaisuus
 • Asento ja liikehoito
 • Apuvälineet
 • Ergonomia
 • Kuntoutus-, opetus-, ohjaus- ja hoitomenetelmät
 • Puhe- ja kuulovammaisuus
 • Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät
 • Mielenterveys- ja päihdeongelmat
 • Osallisuus ja ymmärretyksi tuleminen
 • Seksuaalisuus
 • Peli- ja internet riippuvuudet
 • Työssäoppiminen

Valinnainen tutkinnon osa:

Tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.


Käytännön toteutus

Valmistava koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena johon sisältyy pakollisia lähipäiviä. Lähipäivät ovat 2 kertaa kuukaudessa maanantaisin klo 8.30–15. Verkkoluennot ovat iltaisin klo 18-20 kerran viikossa. Koulutukseen sisältyy lisäksi verkkotehtäviä, projekteja työpaikoilla ja työssäoppimista. Koulutukseen osallistuminen edellyttää internetyhteyttä ja omaa tietokonetta.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana. Esimerkiksi opiskelijoitamme on ollut vaihdossa Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Uutena kohteena on Unkari.

Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan.

Opiskelu on päätoimista joten siihen on mahdollisuus saada erilaisia tukia, TE-toimistosta, KELA:sta tai koulutusrahastosta riippuen sen hetkisestä tilanteestasi.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on osallistuminen valintakokeeseen jossa kartoitetaan
soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomenkielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B2.1 (katso Europassi-sivut).

Valintakokeet järjestetään 14.-15.11.2017 Porvoon toimipisteessä. Kielikoepäivä ilmoitetaan myöhemmin. Osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella valintakokeisiin sähköpostilla, joka lähetään valintakokeeseen kutsuttaville viikolla 45. Kukin valintakokeeseen kutsuttu hakija osallistuu molempiin valintakoepäiviin. Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut ja miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen.

Koulutukseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan päätös sähköpostilla viikon sisällä viimeisestä valintakoepäivästä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Useita koulutuksia, valitse:


  11.12.2017   -   06.08.2019    Porvoo
  10.01.2018   -                           Helsinki
  10.01.2018   -                           Porvoo